Logistika : od snabdevanja vojnih jedinica do poslovne logistike

Logistika : od snabdevanja vojnih jedinica do poslovne logistike

U literaturi susrećemo različita tumačenja termina “logistika”. Prema P.M. van Buijtenenu (P.M. van Buijtenen, profesor i autor više dela na temu logistika) reč “logistika” je francuskog porekla (loger – nastaniti) a u vojnoj terminologiji, od Napoleonovog vremena, se koristi da opiše integrisane aktivnosti transporta , snabdevanja i smeštaja vojnih jedinica.

H. Ihde (H. Ihde – prof.autor) analizira genezu termina “logistika” i ide još dalje u prošlost vezujući ga za koren grčke reči “logos” (logos – računanje, razumno procenjivanje) i u prilog tome navodi vizantijskog cara Leontosa po kome “zadatak logistike je da naoruža vojsku srazmerno potrebi oružjem i sredstvima za zaštitu, pravovremeno se brinuti za njene potrebe na terenu i pripremiti svaku njenu akciju u ratnom pokretu”.

Današnje shvatanje logistike opisuje je kao “sistem aktivnosti koje omogućavaju oblikovanje, projektovanje, usmeravanje , vođenje i regulisanje protoka robe (materijala, proizvoda), energije i informacija unutar sistema i između sistema”.

Tokom 60-tih godina prošlog veka logistika dobija svoje mesto u teoriji i praksi upravljanja preduzećima i u velikom broju naučnih radova uočavaju se tri pristupa:

1) Koncept fizičke distribucije (Physical Distribution Management),

2) Koncept rukovanja materijalima (Materials Management) i

3) Poslovna logistika (Business Logistics) .

U poslednjih nekoliko decenija dominira koncept poslovne logistike koji označava “način upravljanja svim aktivnostima koje se odnose na premeštanje i skladištenje sirovina, poluproizvoda, ostalog materijala i gotovih proizvoda između proizvodnih pogona, odnosno od nabavke sirovina do prerade ili posmatrajući sveobuhvatno od proizvođača do potrošača”.

To jeste, koncept poslovne logistike podrazumeva potpunu integraciju sistema distribucije i međusobno povezane aktivnosti i elemenata kao što su:

– lokacija proizvodnih pogona i skladišta,

– nabavka (snadbevanje),

– pakovanje,

– kontrola proizvodnje,

– rukovanje materijalima,

– skladištenje i kontrolu zaliha,

– transport,

– obrada porudžbina kupaca,

– kanali distribucije i

– informacioni sisteme.


Dipl. ecc Cvjetković Lazar 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *